Charakteristika lesní správy Bruntál

 

Lesní správa Bruntál vznikla 1. 7. 1992 při transformaci lesního hospodářství v České republice z Lesního závodu Bruntál a v současné době organizačně spadá pod Krajské ředitelství Lesů České republiky, s. p. ve Frýdku-Místku. LS se nachází ve střední části Moravskoslezského kraje a malou části zasahuje na západě i do kraje Olomouckého. Na severu hraničí s LS Město Albrechtice a LS Karlovice, na východě s LS Opava, na jihovýchodě s LS Vítkov a LS Šternberk a na západě s LS Janovice. Svojí katastrální rozlohou 46 949 ha zasahuje do šesti obcí s rozšířenou působností a to Šternberk, Bruntál, Vítkov, Rýmařov, Krnov a Opava. Území lesní správy je členěno na 10 revírů.

Číslo revíru Název revíru Katastrální rozloha (ha) PUPFL (ha)
1 Široká Niva 4 067 1 520,24
2 Nové Heřminovy 4 511 1 411,40
3 Horní Benešov 5 211 1 547,57
4 Razová 4 489 1 477,48
5 Dlouhá Stráň 6 218 1 460,23
7 Břidličná 6 991 1 566,06
8 Nová Pláň 3 945 1 443,82
9 Volárna 4 243 1 389,27
10 Nové Valteřice 5 360 1 401,10
11 Dětřichov 1 914 1 582,00
Celkem:   46 949 14 799,17

K 1. 1. 2012 obhospodařuje přímou správou porostní půdu cca 14 477 ha lesních pozemků a 399 ha ostatních pozemků, nebo vodních ploch, trvalých travních porostů, stavebních pozemků a zahrad. Lesnatost dosahuje 42 %.

Přírodní podmínky

Území lesní správy Bruntál se rozkládá převážně ve dvou přírodních lesních oblastech (PLO) 29 – Nízký Jeseník (81%) a 28 – Předhůří Hrubého Jeseník (19%). Nejvyšším bodem je hora Slunečná s 800 m.n.m. V oblasti LS jsou zastoupeny následující lesní vegetační stupně (LVS) a to:

Název LVS Plocha porostní půdy v ha % zastoupení
dubobukový 518,65 4
bukový 4 799,01 33
jedlobukový 9 159,75 63
Celkem: 14 477,41 100

Z klimatického hlediska většinu území LS zaujímá dle mapy klimatických oblastí (Quitt 1975) klimatický region Chladný CH, reprezentovaný oblastí CH7, nižší partie pak leží v klimatickém regionu Mírně teplém MT, který reprezentují oblasti MT2, MT3 a MT7.

Hospodářské podmínky

Lesy ve vlastnictví státu obhospodařované LS Bruntál tvoří jeden lesní hospodářský celek (LHC) Bruntál s platností lesního hospodářského plánu (LHP) od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021. Lesy hospodářské zaujímají 96 % výměry lesní půdy, lesy zvláštního určení 3 % a lesy ochranné 1 %.

Zastoupení cílových hospodářských souborů
Cílový HS Název Plocha (ha)
01 Mimořádně nepříznivé stanoviště 34,83
29 Olšová stanoviště na podmáčených půdách 223,91
41 Exponovaná stanoviště středních poloh 634,05
45 Živná stanoviště středních poloh 4 054,74
47 Oglejená stanoviště středních poloh 742,60
51 Exponovaná stanoviště středních poloh 457,67
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh 87,68
55 Živná stanoviště středních poloh 5 617,10
57 Oglejená stanoviště středních poloh 2 624,83
Celkem:   14 477,41

V dřevinné skladbě LHC Bruntál dominují jehličnaté dřeviny v zastoupení 79 %, listnaté dřeviny zaujímají zbývajících 21%. Hlavní hospodářskou dřevinou je smrk se zastoupením 68 %, i když jeho procentické zastoupení se postupně snižuje ve prospěch jedle a listnatých dřevin.

Plošné zastoupení dřevin v %
Název dřeviny Plošné zastoupení
v % na území LS
smrk ztepilý 76,64
jedle bělokorá 1,70
borovice lesní 1,90
modřín evropský 8,44
dub 0,31
buk lesní 6,95
javor klen 1,76
jasan ztepilý 0,41
bříza bradavičnatá 0,46
olše lepkavá 1,00
lípa srdčitá 0,21
topol osika 0,07
ostatní dřeviny 0,15

Obnova lesa je realizována jak uměle (výsadba sazenic na holině), tak přirozeně (přirozená obnova pod mateřským porostem). Území lesní správy dlouhodobě ohrožují silné bořivé větry, sníh, námraza a následně i hmyzí škůdci. Cílem jejího hospodaření je zvýšit zastoupení odolných dřevin, zejména jedle a buku a snížit rozlohu stejnorodých a stejnověkých smrkových porostů, které nejsou dlouhodobě schopné odolat drsným klimatickým podmínkám zdejšího kraje.

Ochrana přírody

Na území LS byly vyhlášeny maloplošné zvláště chráněné území (MZCHÚ) a to Přírodní rezervace (PR) „Panské louky“ (14,37 ha) a Národní přírodní památka (NPP) „Ptačí hora“ (18,13 ha) a dvě genové základny (GZ) „Ptačí hora“ (114,99 ha) a „Slunečná“ (164,39 ha). PR Panské louky byla zřízena dne 10. 3. 1970 a důvodem zvláštní ochrany je typické společenstvo rašelinných pramenných lesů na rozvodí. NPP Ptačí hora byla zřízena dne 2. 2. 1970 a důvodem zvláštní ochrany jsou porosty s původním autochtonním jesenickým modřínem v bohaté bučině. GZ Ptačí hora je vyhlášena pro dřevinu buk lesní (BK), modřín opadavý (MD), jedli bělokorou (JD) a javor klen (KL). GZ Slunečná pro dřevinu smrk ztepilý (SM). V rámci soustavy Natura 2000 jsou vyhlášeny 2 evropsky významné lokality Moravice (lokalita mihule potoční, vranky obecné, vydry říční) a Ptačí hora (bučiny asociace Asperulo-Fagetum). Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných , avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu. Na území LS se nachází Nadregionálí biocentrum (NRBC) „Ptačí hora – údolí Opavy“ a „Slunečná“. Regionální biocentrum (RBC) „Liščí bouda“, Měděný vrch“, „Velký Roudný“, „Velký Tetřev“, „Zadní vrch“ a „Zlodějský chodník“. Od roku 2004 jsou na LS Bruntál vyhlášeny 2 památné stromy s místními názvy „Král modřínů“ a „Tlustá Berta“. Na revíru Dětřichov v PR Panské louky se nachází významný strom JD. Oblast LS v letech 1987-1997 přehradilo vodní dílo (VD) Slezská Harta na řece Moravici, které přímo navazuje na VD Kružberk. Krajině kolem VD Slezské Harty dominuje majestátní sopka Velký Roudný (780 m.n.m.), která je nejznámější a nejvyšší z tzv. Jesenických sopek. Tyto stratovulkány vznikly na tektonickém zlomu až v období čtvrtohor a zanechaly po sobě řadu charakteristických lávových proudů a až 800 let starých pozůstatků těžby tufitu.

Na lesní správě Bruntál bylo státní správou uznáno celkem 20 vlastních honiteb. Z původních druhů se ve volných honitbách ze spárkaté zvěře vyskytuje zejména zvěř srnčí, černá, daňčí, jelení a mufloní.

Na celém území se nachází celá řada naučných a turistických stezek. K další podpoře a rozvoji celospolečenských funkcí lesů slouží „Program 2020 – zajištění veřejného zájmu u LČR“. Z těchto prostředků je financována obnova a údržba turistických a naučných stezek, studánek, odpočinkových míst, péče o památné a významné stromy a aleje.