Charakteristika lesní správy Bruntál

 

budova LS Bruntál, Partyzánská 13, 792 01 Bruntál

Lesní správa Bruntál vznikla 1. 7. 1992 při transformaci lesního hospodářství v České republice z Lesního závodu Bruntál, nachází se ve střední části Moravskoslezského kraje a malou části zasahuje na západě i do kraje Olomouckého. Kód LS v rámci organizační struktury LČR je 103. Organizačně v rámci LČR, s.p. LS Bruntál spadá pod Oblastní ředitelství severní Morava se sídlem Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava. Na severu hraničí s LS Jeseník, na východě s LS Opava, na jihovýchodě s LS Vítkov a LS Šternberk a na západě s LS Janovice. Svojí katastrální rozlohou 67 975 ha zasahuje do šesti obcí s rozšířenou působností a to Šternberk, Bruntál, Vítkov, Rýmařov, Krnov a Opava. Území lesní správy je členěno na 19 revírů.


Revíry

 Číslo revíru

Revír

Katastrální výměra v ha

Plocha PUPFL v ha

12

Široká Niva

2 593

1030

13

Ptačí Hora

2 618

1033

14

Radimský kopec

5 289

908

15

Horní Benešov

3 844

1030

16

Milotice

2 687

942

17

Razová

3 465

952

18

Dlouhá Stráň

3 152

933

19

Mezina

2 575

997

20

Václavov

6 801

939

21

Břidličná

4 152

909

22

Nová Pláň

1 642

965

23

Volárna

1 957

875

24

Dětřichov

1 626

932

25

Slunečná

1 772

834

26

Nové Valteřice

2 979

778

27

Bílčice

3 848

810

28

Hošťálkovy

5614

1417

29

Krasov

4279

1548

30

Cvilín

7082

1365

Celkem:

67 975

19 154

K 1. 1. 2021 obhospodařuje přímou správou porostní půdu cca 19 154 ha lesních pozemků a 93 ha ostatních pozemků, nebo vodních ploch, trvalých travních porostů, stavebních pozemků a zahrad. Lesnatost dosahuje 28 %.

 

Přírodní podmínky

Území lesní správy Bruntál se rozkládá převážně ve dvou přírodních lesních oblastech  (PLO) 32 – Slezská nížina (do 1 %), 29 – Nízký Jeseník (70%) a  28 – Předhůří Hrubého Jeseník (29%). Nejvyšším bodem je hora Slunečná s 800 m.n.m. V oblasti LS jsou zastoupeny následující lesní vegetační stupně (LVS) a to:

Název LVS

Plocha porostní půdy v ha

% zastoupení

dubový

0,46

0,01

dubobukový

1 293,22

7

bukový

8 216,09

43,99

jedlobukový

9 644,23

49

Celkem:

19 154

100

Z klimatického hlediska většinu území LS zaujímá dle mapy klimatických oblastí (Quitt 1975) klimatický region Chladný CH, reprezentovaný oblastí CH7, nižší partie pak leží v klimatickém regionu Mírně teplém MT, který reprezentují oblasti MT2, MT3 a MT7.

 

Hospodářské podmínky

Lesy ve vlastnictví státu obhospodařované LS Bruntál tvoří jeden lesní hospodářský celek (LHC) Bruntál s platností lesního hospodářského plánu (LHP) od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021. Lesy hospodářské zaujímají 92 % výměry lesní půdy, lesy zvláštního určení 7 % a lesy ochranné 1 %.

Zastoupení cílových hospodářských souborů

Cílový HS

Název

Plocha (ha)

01

Mimořádně nepříznivé stanoviště

35,48

19

Lužní stanoviště   nižších poloh

2,60

25

Živná stanoviště nižších poloh

0,34

29

Olšová stanoviště na podmáčených půdách

244,75

31

Vysychavá a sušší acerózní a bazická stanoviště středních poloh

34,82

35

Živná bazická stanoviště středních poloh

0,06

41

Exponovaná stanoviště středních poloh

794,64

45

Živná stanoviště středních poloh

8 122,89

47

Oglejená stanoviště středních poloh

742,21

51

Exponovaná stanoviště středních poloh

458,84

53

Kyselá stanoviště vyšších poloh

87,68

55

Živná stanoviště středních poloh

5 874,65

57

Oglejená stanoviště středních poloh

2 754,63

Celkem:

 

 19 153,59

V dřevinné skladbě LHC Bruntál dominují jehličnaté dřeviny v zastoupení 86 %, listnaté dřeviny zaujímají zbývajících 14 %. Hlavní hospodářskou dřevinou je smrk se zastoupením 66 %, i když jeho procentické zastoupení se postupně snižuje ve prospěch jedle a listnatých dřevin.

Plošné zastoupení dřevin v %

Název dřeviny

Plošné zastoupení
v % na území LS

smrk ztepilý

65,64

jedle bělokorá

4,70

borovice lesní

4,90

modřín evropský

10,44

dub

1,52

buk lesní

7,95

javor klen

1,76

jasan ztepilý

0,41

bříza bradavičnatá

1,46

olše lepkavá

1,00

lípa srdčitá

0,21

topol osika

0,07

ostatní dřeviny

0,15

Obnova lesa je realizována jak uměle (výsadba sazenic na holině), tak přirozeně (přirozená obnova). Území lesní správy dlouhodobě ohrožují silné bořivé větry, sníh, námraza a následně i hmyzí škůdci. Cílem jejího hospodaření je zvýšit zastoupení odolných dřevin, zejména jedle a buku a snížit rozlohu stejnorodých a stejnověkých smrkových porostů, které nejsou dlouhodobě schopné odolat drsným klimatickým podmínkám zdejšího kraje.

Ochrana přírody

Přírodní rezervacePanské louky“                      

Přírodní rezervace „Panské louky“ byla zřízena výnosem ministerstva kultury ČSR pod č.j.3.026/70-II/2 ze dne 10.3.1970. Důvodem zvláštní ochrany je typické společenstvo rašelinných pramenných lesů na rozvodí. Plocha dle současného LHP činí 14,37 ha.

Národní přírodní památkaPtačí hora“                      

Národní přírodní památka „Ptačí hora“ byla zřízena výnosem ministerstva kultury ČSR pod č.j.14.474/69-II/2 ze dne 2.2.1970. Důvodem zvláštní ochrany jsou porosty s původním autochtonním jesenickým modřínem v bohaté bučině.Plocha dle současného LHP činí 18,13 ha.

Přírodní rezervace „Radim

Přírodní rezervace „Radim“ byla zřízena výnosem ministerstva kultury ČSR pod č.j.10.751/69-II/2 ze dne 29.10.1969. Důvodem zvláštní ochrany je ochrana zbytku jedlobučiny s autochtonním jesenickým modřínem na suti. Celá oblast je současně genovou základnou a plocha dle současného LHP činí 20,07 ha.

 

Do území LHC zasahuje svým zákonným ochranným pásmem PR Krasovský kotel.

Na území LHC byly pro uplynulé decennium navrženy a následně vyhlášeny Rozhodnutím Krajského úřadu genové základny (dále jen GZ):

Genová základna č. 189-1  „Cvilín“ pro dřevinu BO na ploše dle současného LHP 659,76ha.

Genová základna č. 246-1  „Radim“ pro dřevinu MD a JD na ploše dle současného LHP 356,01ha.

 

Na území LHC Bruntál byly v minulosti založeny prozatimní výzkumné plochy (PVP) a trvalé zkusné plochy (TZP).

Dlouhodobá výzkumná plocha modřínu v dílci 864A na LHC Město Albrechtice byla zřízena VÚLHM Jíloviště-Strnady pod č.j. 178-MP-61 v roce 1961. Plocha byla zařízena jako samostatný dílec.

V roce 2017 byla po odtěžení porostní skupiny 917C9 na LHC Město Albrechtice založena dlouhodobá výzkumná plocha VÚLHM zaměřená na výzkum pěstování osiky jako přípravné dřeviny.

V roce 2008 byla na části bezlesí 951C101 na LHC Město Albrechtice založena dlouhodobá výzkumná plocha VÚLHM zaměřená na stabilizaci lesů v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí, a to formou testu potomstev hybridní osiky.

Na základě směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků, byly na území ČR v rámci soustavy NATURA 2000 vyhlášeny tzv. Ptačí oblasti. Ptačí oblasti byly vymezeny nařízeními vlády ČR podle § 45e odst.1 a 2 zák.č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.218/2004 Sb.

V oblasti LHC Bruntál jsou těmito nařízeními vyhlášeny tyto evropsky významné lokality:

kód ÚSOP

Evropsky významná lokalita ( EVL )

Kód EVL

5585

Ptačí hora

CZ0810014

3288

Moravice

CZ0813456

Předmětem ochrany EVL 5586 – Ptačí hora jsou bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130)

Předmětem ochrany EVL 3288 – Moravice jsou nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260); vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430); smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0); mihule potoční (Lampetra planeri); vranka obecná (Cottus gobio); vydra říční (Lutra lutra).

Na území LS se nachází Nadregionálí biocentrum (NRBC) „Ptačí hora – údolí Opavy“ a „Slunečná“. Regionální biocentrum (RBC) „Liščí bouda“Měděný vrch“„Velký Roudný“„Velký Tetřev“„Zadní vrch“ a „Zlodějský chodník“.

Od roku 2004 je na LS Bruntál vyhlášen1 památný strom s místním názvem „Král modřínů“.

Oblast LS v letech 1987-1997 přehradilo vodní dílo (VD) Slezská Harta na řece Moravici, které přímo navazuje na VD Kružberk. Krajině kolem VD Slezské Harty dominuje majestátní sopka Velký Roudný (780 m.n.m.), která je nejznámější a nejvyšší z tzv. Jesenických sopek. Tyto stratovulkány vznikly na tektonickém zlomu až v období čtvrtohor a zanechaly po sobě řadu charakteristických lávových proudů a až 800 let starých pozůstatků těžby tufitu.

Na lesní správě Bruntál bylo státní správou uznáno celkem 25 vlastních honiteb. Z původních druhů se ve volných honitbách ze spárkaté zvěře vyskytuje zejména zvěř srnčíčerná, daňčí, jelení a mufloní.

Na celém území se nachází celá řada naučných a turistických stezek. K další podpoře a rozvoji celospolečenských funkcí lesů slouží „Program 2020 – zajištění veřejného zájmu u LČR“. Z těchto prostředků je financována obnova a údržba turistických a naučných stezek, studánek, odpočinkových míst, péče o památné a významné stromy a aleje.